گرامر زبان اسپانیایی قسمت سوم

گرامر زبان اسپانیایی قسمت سوم

۶ام تیر, ۱۳۹۸

+1
Loading...

زمان حال در گرامر زبان اسپانیایی

I speak
I do speak
I am speaking

 

Hablar معادل صحبت کردن  (to speak)

hablo
habla
hablamos
hablan

comer معادل خوردن  (to eat)

como
come
comemos
comen

vivir معادل زندگی کردن  (to live)

vivo
vive
vivimos
viven

 

تلفظ ها و آواشناسی در گرامر زبان اسپانیایی

در این بخش به بررسی و شناخت بیشتر تلفظ واژه ها در زبان اسپانیایی می پردازیم.

صداها

اسپانیاییانگلیسی
a

 

A

 

eE
iI
oO
uU

 

حروف صامت در گرامر زبان اسپانیایی

کاربرد حرف  b (be) در کلمات  با مصوت هایی از قبیل: ba،Be ،bi ،bou ، bu

مانند: barco, bebida, bolsa, bota

 

کاربرد حرف ch (che)  در کلمات با مصوت هایی از قبیل:

cha che chi cho chu

مثال:

muchacha, cheque, Chile, chocolate, Lechuga

 

کاربرد حرف d (de)   در کلمات با مصوت هایی از قبیل:  da de di do du
dama, dedo, disco, domingo duda

کاربرد حرف f (efe)    در کلمات با مصوت هایی از قبیل: fa fe fi fo fu

مثال:

familia, Felipe, física foca fuente

کاربرد حرف  h (ache) در کلمات با مصوت هایی از قبیل: ha he hi ho hu

مثال:
habitación, helado, hielo, Holanda, humo

کاربرد حرف j (jota)   در کلمات با مصوت هایی از قبیل: ja je ji jo ju

مثال:

jabón, ajedrez, jirafa, joven, jueves

کاربرد حرف k (ka)  در کلمات با مصوت هایی از قبیل: ka ke ki ko ku

مثال:

karate, keni, bikini, koala

کاربرد حرفl (ele)   در کلمات با مصوت هایی از قبیل: la le li lo lu

مثال:

pala, lente, libro, pelo, lunes

کاربرد حرف LL غلیظ یا مشدد در کلمات با مصوت هایی از قبیل: lla lle lli llo llu

مثال:
llave, belleza, gallina, caballo, lluvia

کاربرد حرف m (eme) در کلمات با مصوت هایی از قبیل: ma me mi mo mu

مثال:

mañana, melon, miércoles, moto, mujer

کاربرد حرف m (eme)  در کلمات با مصوت هایی از قبیل: ma me mi mo mu

مثال:
mañana, melon, miércoles, moto, mujer

کاربرد حرف n (ene)   در کلمات با مصوت هایی از قبیل: na ne ni no nu

مثال:

nadar, negro, nido, mano, nube

کاربرد حرف ñ (eñe)    در کلمات با مصوت هایی از قبیل: ña ñe ñi ño ñu

مثال:
mañana, muñeca, baño

کاربرد حرف p (pe)   در کلمات با مصوت هایی از قبیل: pa pe pi po pu

مثال:
papa, pelota, pintura, polvo, puerta

 

کاربرد حرف Rr (ere)  در کلمات با مصوت هایی از قبیل: ra re ri ro ru

مثال:

ratón, reloj, mariposa, rosa, rueda

کاربرد حرف s (ese)   در کلمات با مصوت هایی از قبیل: sa se si so su

مثال:
sapo, señor, silla, sopa, suéter

کاربرد حرف t (te)    در کلمات با مصوت هایی از قبیل: ta te ti to tu

مثال:

pelota, teléfono, tijeras, tomate, rotulo

کاربرد حرف v (ve) در کلمات با مصوت هایی از قبیل: va ve vi vo vu

مثال:

vaca, venado, vida, volar, vuelo

کاربرد حرف  w (doble ve)   غلیظ یا مشدد در کلمات با مصوت هایی از قبیل: wa we wi

مثال:

waly wendy kiwi

کاربرد حرف x (equis)  در کلمات با مصوت هایی از قبیل: xa xe xi xo xu

مثال:

examen, boxeo, axila

کاربرد حرف y (ye)  در کلمات با مصوت هایی از قبیل:

ya ye yi yo yu

مثال:

papaya, yema, mayo

کاربرد حرف z (zeta)  در کلمات با مصوت هایی از قبیل: za zo zu

مثال:

zapato, zorro, zulema

کاربرد حرف c (ce)  در کلمات با مصوت هایی از قبیل: ca co cu
مثال:

casa،   coc

 

کاربرد حرف c (ce) در کلمات با مصوت هایی از قبیل: ce ci

مثال:

cero, cine

 

کاربرد حرف g (ge)  در کلمات با مصوت هایی از قبیل: ga go gu

مثال: gato, gorra, guante

 

کاربرد حرف g (ge)  در کلمات با مصوت هایی از قبیل: gue gui

مثال:

Miguel, guitarra

 

کاربرد حرف g (ge)  در کلمات با مصوت هایی از قبیل: gi ge

مثال:

gimnasio, gelatina

کاربرد حرف g (ge) در کلمات با مصوت هایی از قبیل: güe güi

مثال:

desagüe, pingüino

 

کاربرد حرف q (cu)  در کلمات با مصوت هایی از قبیل: que وqui
مثال:

queso, quince

برای آواشناسی زبان اسپانیایی و بررسی هجاوندی این کلمات در گرامر زبان اسپانیایی لازم است تا از ترکیبات کلمات و واژگان زبان اسپانیایی شناخت جامعی داشته باشید. استفاده از لغتنامه یک راه بسیار منطقی و مناسب در این زمینه به شمار می رود. البته برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید جداولی از قبیل جدول زیر را نیز در تلفظ کلمات و به اصطلاح ادا کردن واژگان اسپانیایی به شیوه های مختلف مورد استفاده قرار دهید. با استفاده از این روش هم می توانید با ترکیب کلمات در گرامر زبان اسپانیایی بیشتر آشنا شوید و هم به نوع کلمات و تلفظ واقعی آنها پی ببرید و به صورت ریشه ای واژگان زبان اسپانیایی را بیاموزید.

ai – baileia – lluviaio – radioae – aeremozaoa – canoa
au – jaulaua – aguaiu – viudaao – cacaooe – poema
ei – peineie – mieloi – Zoilaea – océanoee – leer
eu – europaue – huevoui – ruinaseo – fideooo – zoológico

 

bro – librotro – trofeopru – prudenciadro – Pedro
bre – libretre – trenpro – profesordri – golondrina
bru – brujatra – trabajopra – pradodra – dragón
bri – brisatri – tristezapre – premiodre – madre
bra – brazotru – trucopri – princesa

 

fri – fritocro – crónicagro – negro
fru – frutacre – cremagri – grillo
fro – frotarcru – cruzgra – grama
fra – fracturacri – cristalgre – tigre
fre – fresacra – crátergru – grupo

 

pla – platoblo – puebloclo – cloroglo – globofla – flamencotle – atleta
plu – plumabla – blancocli – climagla – junglafle – flechatla atitlán
plo – plomeroblu – blusacla – clavoglu – gluteoflo – flor
pli – aplicarble – amablecle – bicicletagle – iglesia
ple – simple

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عضو همیارنامه شوید

با عضویت در همیارنامه زبان را به صورتی ایمیلی آموزش ببینید

پیشنهاد میکنیم این مقالات را هم بخوانید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *