اسم ها در زبان انگلیسی

Hamyar.nouns

 
اسم ها در زبان انگلیسی یکی از بخش های مهم گرامر هستند . در این بخش با انواع اسم ها آشنا خواهید شد

انواع اسم در انگلیسی: اسم عام، اسم خاص، اسم مرکب، اسم قابل شمارش، اسم غیر قابل ... در زبان انگلیسی ما انواع مختلفی از اسم ها را مشاهده می کنیم.