ضمایر در زبان انگلیسی

Hamyar.Pronoun

 
ضمایر یکی از بخش های مهم گرامر هستند در این بخش ضمایر در بخش های مختلف دسته بندی شده اند

ضمير کلمه‌ای دستوری يا گرامری است که جانشين يک اسم يا عبارت اسمی می‌شود. ضميرها انواع مختلفی دارند که مهمترين آنها عبارتند از: ضماير فاعلی، مفعولی، ملکی، انعکاسی، اشاره‌ای، نامعين