زمان ها در زبان انگلیسی

Hamyar.Tense

 
زمان ها در زبان انگلیسی یکی از مهمترین بخش های گرامر زبان انگلیسی هستند در این بخش به طور کامل با زمان ها در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد

زمان شکلی از فعل است که عمل یا حالتی را در زمان نشان می دهد . به طور کلی در آموزش زبان انگلیسی سه زمان اصلی وجود دارد : زمان حال – زمان گذشته – زمان آینده . هر زمان دارای چهار حالت ساده – استمراری – کامل و کامل استمراری می باشد

زمان گذشته کامل

17 سپتامبر 2019