افعال در زبان انگلیسی

Hamyar.Verb

 
افعال در زبان انگلیسی در بخش های مختلف هستند در این بخش با انواع افعال آشنا خواهید شد

افعال واژه‌هایی هستند که یا نشان‌دهنده حالت و چگونگی وقوع عملی هستند که به آنها افعال حالت (state verbs) می‌گوییم، یا عملی را که فاعل انجام می‌دهد، نشان می‌دهند که به آنها افعال کنشی (action verbs) می‌گویند.

فعل Have/Has (داشتن)

17 فوریه 2019