لیسنینگ شامل بخش های زیر است

          لیسنیگ در 6 سطح آموزش داده شده است لطفا قبل از دیدن آموزش ها تعیین سطح را انجام بدید

آموزش ها