بزرگ‌ترین تخفیف سال (کلیک کنید)
همیارزبان

جستجو

دسته‌بندی ها

گرامر زبان انگلیسی
ساختار جملات در زبان انگلیسی

ساختار جملات در زبان انگلیسی

۲۰ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
کلمات پرسشی (Question words)

کلمات پرسشی (Question words)

۲۰ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
چرا باید زبان خارجی یاد بگیریم ؟

چرا باید زبان خارجی یاد بگیریم ؟

۲۰ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
عبارت های کمی

عبارت های کمی

۱۹ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
قید های تفضیلی و عالی(comparative and superlative adverbs)

قید های تفضیلی و عالی(comparative and superlative adverbs)

۱۹ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
کاربرد it در زبان انگلیسی

کاربرد it در زبان انگلیسی

۱۹ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای کامل و جامع صفت عالی (superlative) در زبان انگلیسی

راهنمای کامل و جامع صفت عالی (superlative) در زبان انگلیسی

۱۹ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
صفر تا صد ساختار فعل Have/Has (داشتن) در انگلیسی + مثال

صفر تا صد ساختار فعل Have/Has (داشتن) در انگلیسی + مثال

۱۹ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
آموزش 0 تا 100 ضمایر مفعولی به زبان ساده+ مثال کاربردی

آموزش 0 تا 100 ضمایر مفعولی به زبان ساده+ مثال کاربردی

۱۸ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
از 0 تا 100 زمان آینده با عبارت to be going to

از 0 تا 100 زمان آینده با عبارت to be going to

۱۸ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
صفر تا صفر کاربرد should در انگلیسی+ مثال‌های متعدد

صفر تا صفر کاربرد should در انگلیسی+ مثال‌های متعدد

۱۸ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای جامع صفات ملکی (Possessive adjectives) در انگلیسی+ مثال‌های متنوع

راهنمای جامع صفات ملکی (Possessive adjectives) در انگلیسی+ مثال‌های متنوع

۱۸ فروردین ۱۴۰۳
تعیین سطح رایگان داریم!

تعیین سطح به شروع روند یادگیری بهتر شما کمک می‌کند و به همین علت انجام آن به هر زبان‌آموزی توصیه می‌شود. در همیارزبان تعیین سطح رایگان است و این دید را به شما می‌دهد که بهتر است زبان را از چه سطحی آغاز کنید.

تعیین سطح