تقویت مهارت pronunciation

بهترین روش های یادگیری

عضو ویژه شوید

pronunciation شامل بخش های زیر است

pronunciation در 6 سطح آموزش داده شده است لطفا قبل از دیدن آموزش ها تعیین سطح را انجام بدید
سطح A1
سطح A2
سطح B1
سطح B2
سطح C1
سطح C2

آموزش ها

عضو سایت شوید

با عضویت ویژه استفاده کنید از سایت

عضو ویژه شوید