تقویت مهارت Reading

بهترین روش های یادگیری

عضو ویژه شوید

Reading شامل بخش های زیر است

Reading در 6 سطح آموزش داده شده است لطفا قبل از دیدن آموزش ها تعیین سطح را انجام بدید
سطح A1
سطح A2
سطح B1
سطح B2
سطح C1
سطح C2

آموزش ها

عضو سایت شوید

با عضویت ویژه استفاده کنید از سایت

عضو ویژه شوید