بزرگ‌ترین تخفیف سال (کلیک کنید)
همیارزبان

مقاله ها

163 مقاله

جستجو

دسته‌بندی ها

گرامر زبان انگلیسی
از 0 تا 100 قید حالت (Adverb of manner)+ مثال‌های متعدد

از 0 تا 100 قید حالت (Adverb of manner)+ مثال‌های متعدد

۱۷ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
ضمایر ملکی(Possessive Pronouns)

ضمایر ملکی(Possessive Pronouns)

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
حروف تعریف نامعین و معین (a,an)

حروف تعریف نامعین و معین (a,an)

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای جامع قیدهای تکرار (Adverbs of Frequency)+ مثال‌های متعدد

راهنمای جامع قیدهای تکرار (Adverbs of Frequency)+ مثال‌های متعدد

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای صفر تا 100 گذشته ساده در انگلیسی + مثال‌های متعدد

راهنمای صفر تا 100 گذشته ساده در انگلیسی + مثال‌های متعدد

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
از صفر تا 100 آینده کامل در انگلیسی+ مثال‌های متعدد

از صفر تا 100 آینده کامل در انگلیسی+ مثال‌های متعدد

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای کامل آینده استمراری در انگلیسی + مثال‌های متعدد

راهنمای کامل آینده استمراری در انگلیسی + مثال‌های متعدد

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای صفر تا 100 ضمایر انعکاسی زبان انگلیسی + مثال‌های متعدد

راهنمای صفر تا 100 ضمایر انعکاسی زبان انگلیسی + مثال‌های متعدد

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای کامل افعال حسی (verbs of perception) + مثال‌های متعدد

راهنمای کامل افعال حسی (verbs of perception) + مثال‌های متعدد

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای جامع ترتیب صفت‌ ها در انگلیسی+ مثال‌های کاربردی

راهنمای جامع ترتیب صفت‌ ها در انگلیسی+ مثال‌های کاربردی

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
صفر تا 100 کاربرد مصدر در زبان انگلیسی+ مثال

صفر تا 100 کاربرد مصدر در زبان انگلیسی+ مثال

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای جامع کاربرد would rather در زبان انگلیسی + مثال

راهنمای جامع کاربرد would rather در زبان انگلیسی + مثال

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
تعیین سطح رایگان داریم!

تعیین سطح به شروع روند یادگیری بهتر شما کمک می‌کند و به همین علت انجام آن به هر زبان‌آموزی توصیه می‌شود. در همیارزبان تعیین سطح رایگان است و این دید را به شما می‌دهد که بهتر است زبان را از چه سطحی آغاز کنید.

تعیین سطح