همیارزبان

جستجو

دسته‌بندی ها

گرامر زبان انگلیسی
راهنمای جامع صفات ملکی (Possessive adjectives) در انگلیسی+ مثال‌های متنوع

راهنمای جامع صفات ملکی (Possessive adjectives) در انگلیسی+ مثال‌های متنوع

۱۸ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
آموزش 0 تا 100 ضمایر مفعولی به زبان ساده+ مثال کاربردی

آموزش 0 تا 100 ضمایر مفعولی به زبان ساده+ مثال کاربردی

۱۸ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
از 0 تا 100 زمان آینده با عبارت to be going to

از 0 تا 100 زمان آینده با عبارت to be going to

۱۸ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای جامع زمان آینده ساده (The simple future tense) + مثال‌های متعدد

راهنمای جامع زمان آینده ساده (The simple future tense) + مثال‌های متعدد

۱۷ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
از 0 تا 100 قید حالت (Adverb of manner)+ مثال‌های متعدد

از 0 تا 100 قید حالت (Adverb of manner)+ مثال‌های متعدد

۱۷ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای جامع کاربرد There is و There are

راهنمای جامع کاربرد There is و There are

۱۷ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
کاربرد اصلی حرف تعریف معین The در زبان انگلیسی

کاربرد اصلی حرف تعریف معین The در زبان انگلیسی

۱۷ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
صفت در زبان انگلیسی چیست؟ راهنمای جامع و کامل صفت در انگلیسی

صفت در زبان انگلیسی چیست؟ راهنمای جامع و کامل صفت در انگلیسی

۱۷ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای کامل افعال حسی (verbs of perception) + مثال‌های متعدد

راهنمای کامل افعال حسی (verbs of perception) + مثال‌های متعدد

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای صفر تا 100 ضمایر انعکاسی زبان انگلیسی + مثال‌های متعدد

راهنمای صفر تا 100 ضمایر انعکاسی زبان انگلیسی + مثال‌های متعدد

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
صفر تا 100 کاربرد مصدر در زبان انگلیسی+ مثال

صفر تا 100 کاربرد مصدر در زبان انگلیسی+ مثال

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای جامع کاربرد would rather در زبان انگلیسی + مثال

راهنمای جامع کاربرد would rather در زبان انگلیسی + مثال

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
تعیین سطح رایگان داریم!

تعیین سطح به شروع روند یادگیری بهتر شما کمک می‌کند و به همین علت انجام آن به هر زبان‌آموزی توصیه می‌شود. در همیارزبان تعیین سطح رایگان است و این دید را به شما می‌دهد که بهتر است زبان را از چه سطحی آغاز کنید.

تعیین سطح