HamyarZaban
HamyarZaban

جستجو

دسته‌بندی ها

گرامر زبان انگلیسی
آموزش مکالمه زبان انگلیسی

آموزش مکالمه زبان انگلیسی

۱۸ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
کاربرد اصلی حرف تعریف معین The در زبان انگلیسی

کاربرد اصلی حرف تعریف معین The در زبان انگلیسی

۱۷ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای جامع زمان آینده ساده (The simple future tense) + مثال‌های متعدد

راهنمای جامع زمان آینده ساده (The simple future tense) + مثال‌های متعدد

۱۷ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
از 0 تا 100 قید حالت (Adverb of manner)+ مثال‌های متعدد

از 0 تا 100 قید حالت (Adverb of manner)+ مثال‌های متعدد

۱۷ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
صفت در زبان انگلیسی چیست؟ راهنمای جامع و کامل صفت در انگلیسی

صفت در زبان انگلیسی چیست؟ راهنمای جامع و کامل صفت در انگلیسی

۱۷ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای جامع کاربرد There is و There are

راهنمای جامع کاربرد There is و There are

۱۷ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
حروف تعریف نامعین و معین (a,an)

حروف تعریف نامعین و معین (a,an)

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای جامع قیدهای تکرار (Adverbs of Frequency)+ مثال‌های متعدد

راهنمای جامع قیدهای تکرار (Adverbs of Frequency)+ مثال‌های متعدد

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
ضمایر ملکی(Possessive Pronouns)

ضمایر ملکی(Possessive Pronouns)

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
کلمات اشاره در زبان انگلیسی

کلمات اشاره در زبان انگلیسی

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای کامل جملات امری در انگلیسی+ مثال‌های متعدد

راهنمای کامل جملات امری در انگلیسی+ مثال‌های متعدد

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای کاربرد Let’s در زبان انگلیسی به زبان ساده+ مثال

راهنمای کاربرد Let’s در زبان انگلیسی به زبان ساده+ مثال

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
HamyarZaban
تعیین سطح رایگان داریم!

تعیین سطح به شروع روند یادگیری بهتر شما کمک می‌کند و به همین علت انجام آن به هر زبان‌آموزی توصیه می‌شود. در همیارزبان تعیین سطح رایگان است و این دید را به شما می‌دهد که بهتر است زبان را از چه سطحی آغاز کنید.

تعیین سطح
HamyarZaban