HamyarZaban
HamyarZaban
HamyarZaban

مقاله ها

131 مقاله

جستجو

دسته‌بندی ها

گرامر زبان انگلیسی
کاربرد اصلی حرف تعریف معین The در زبان انگلیسی

کاربرد اصلی حرف تعریف معین The در زبان انگلیسی

۱۷ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
از 0 تا 100 قید حالت (Adverb of manner)+ مثال‌های متعدد

از 0 تا 100 قید حالت (Adverb of manner)+ مثال‌های متعدد

۱۷ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای جامع زمان آینده ساده (The simple future tense) + مثال‌های متعدد

راهنمای جامع زمان آینده ساده (The simple future tense) + مثال‌های متعدد

۱۷ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
صفت در زبان انگلیسی چیست؟ راهنمای جامع و کامل صفت در انگلیسی

صفت در زبان انگلیسی چیست؟ راهنمای جامع و کامل صفت در انگلیسی

۱۷ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای صفر تا 100 گذشته ساده در انگلیسی + مثال‌های متعدد

راهنمای صفر تا 100 گذشته ساده در انگلیسی + مثال‌های متعدد

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
ضمایر ملکی(Possessive Pronouns)

ضمایر ملکی(Possessive Pronouns)

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
از صفر تا 100 آینده کامل در انگلیسی+ مثال‌های متعدد

از صفر تا 100 آینده کامل در انگلیسی+ مثال‌های متعدد

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای کامل آینده استمراری در انگلیسی + مثال‌های متعدد

راهنمای کامل آینده استمراری در انگلیسی + مثال‌های متعدد

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای صفر تا 100 ضمایر انعکاسی زبان انگلیسی + مثال‌های متعدد

راهنمای صفر تا 100 ضمایر انعکاسی زبان انگلیسی + مثال‌های متعدد

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای کامل افعال حسی (verbs of perception) + مثال‌های متعدد

راهنمای کامل افعال حسی (verbs of perception) + مثال‌های متعدد

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای جامع ترتیب صفت‌ ها در انگلیسی+ مثال‌های کاربردی

راهنمای جامع ترتیب صفت‌ ها در انگلیسی+ مثال‌های کاربردی

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
کلمات اشاره در زبان انگلیسی

کلمات اشاره در زبان انگلیسی

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
HamyarZaban
تعیین سطح رایگان داریم!

تعیین سطح به شروع روند یادگیری بهتر شما کمک می‌کند و به همین علت انجام آن به هر زبان‌آموزی توصیه می‌شود. در همیارزبان تعیین سطح رایگان است و این دید را به شما می‌دهد که بهتر است زبان را از چه سطحی آغاز کنید.

تعیین سطح
HamyarZaban