HamyarZaban
HamyarZaban
HamyarZaban

مقاله ها

131 مقاله

جستجو

دسته‌بندی ها

گرامر زبان انگلیسی
حروف تعریف نامعین و معین (a,an)

حروف تعریف نامعین و معین (a,an)

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای جامع قیدهای تکرار (Adverbs of Frequency)+ مثال‌های متعدد

راهنمای جامع قیدهای تکرار (Adverbs of Frequency)+ مثال‌های متعدد

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای کامل جملات امری در انگلیسی+ مثال‌های متعدد

راهنمای کامل جملات امری در انگلیسی+ مثال‌های متعدد

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای کاربرد Let’s در زبان انگلیسی به زبان ساده+ مثال

راهنمای کاربرد Let’s در زبان انگلیسی به زبان ساده+ مثال

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
صفر تا 100 کاربرد مصدر در زبان انگلیسی+ مثال

صفر تا 100 کاربرد مصدر در زبان انگلیسی+ مثال

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای جامع کاربرد would rather در زبان انگلیسی + مثال

راهنمای جامع کاربرد would rather در زبان انگلیسی + مثال

۱۶ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
0 تا 100 اعداد ترتیبی در زبان انگلیسی+ مثال

0 تا 100 اعداد ترتیبی در زبان انگلیسی+ مثال

۱۵ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
راهنمای جامع تاریخ‌ ها در زبان انگلیسی+ مثال‌های متعدد

راهنمای جامع تاریخ‌ ها در زبان انگلیسی+ مثال‌های متعدد

۱۵ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

۱۵ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
از 0 تا 100 گرامر زمان حال کامل (The Present Perfect)+مثال‌های متعدد

از 0 تا 100 گرامر زمان حال کامل (The Present Perfect)+مثال‌های متعدد

۱۵ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی

زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی

۱۵ فروردین ۱۴۰۳
گرامر زبان انگلیسی
زمان حال ساده انگلیسی (Simple Present Tense)

زمان حال ساده انگلیسی (Simple Present Tense)

۱۵ فروردین ۱۴۰۳
HamyarZaban
تعیین سطح رایگان داریم!

تعیین سطح به شروع روند یادگیری بهتر شما کمک می‌کند و به همین علت انجام آن به هر زبان‌آموزی توصیه می‌شود. در همیارزبان تعیین سطح رایگان است و این دید را به شما می‌دهد که بهتر است زبان را از چه سطحی آغاز کنید.

تعیین سطح
HamyarZaban